"Meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk." Simone Weil

,,Mihelyt nem kell: mindenem a tied - ez az élet vásárcsarnokának felirata." Weörös Sándor


péntek, szeptember 24, 2010

A Szûz (Virgo) jellemzése

Az állatöv hatodik jegye a Szûz.
A Nap augusztus 24-szeptember 23-ig tartózkodik ebben a jegyben. Uralkodó bolygója a Merkúr, ami jelzi mentális érdeklõdését.
Hangsúlyozott a közlési, közvetítési képesség, fõként gyakorlati érdeklõdési körökben és hasznos elfoglaltságokban. Rendszerint számtalan megbizatása van.

A magasrendû Szûz kiváló szellemi képességekkel rendelkezik. Mint a Föld-jegyû embereket általában jellemzi a gyakorlati érzék. Anyagi javak és pénz dolgában igen gondos és megbízható, alaposan utána néz a részletkérdéseknek.

A változó minõség alkalmazkodóképességben nyilvánul meg, valamint a változásra való hajlamban.
A Változó-jegyû emberekben és a vágy a szolgálattételre, így a Szûz is valamilyen formában szolgálni akarja az embert, az emberiséget. A Föld- és a Víz- jegyek negatív jegyek, s mint ilyenek különösképpen fogékonyak a külvilág hatásaira és ezek befogadására. Régen a Szûzet úgy ábrázolták, hogy egy köteg kalászt tart a kezében és gyermeket az ölében, jelképezve ezzel a termékenységet.

A Hangsúllyozottan Szûz személyiség:

A hûvös, reális, józan ész embere. Elsõdleges célja az anyag rendszerezése és megértése. Hajtja a dolgok mögé látásának a vágya. Magasrendû típus a szellemi tisztaság és a világosság felé törekszik.
Lehet idealista, de akkor is a józan ész korlátai között.

Kítûnõ szellemi képességekkel rendelkezik. Felfogása gyors, logikája éles. Bele tud merülni a dolgok legkisebb, legaprólékosabb részleteibe. Jó az emlékezõtehetsége, a tapasztaltakat, tanultakat nem felejti el.
Alapvetõ szükséglete a munka, hogy másokat szolgáljon, tanítson, gyógyítson, segítsen. Megelégedést, megnyugvást, sõt boldogságot talál a munkában. Tehetségét különösen ott bontakoztathatja ki, ahol az aprólékos, gondos figyelem, a pontosság, a rendszerzés szükséges. Úgy tûnik, mintha belsõ kényszer hajtaná a munkára, mert sokszor még ha nem is megy a munka, -még ha morogva is- de csinálja.

Fõ jellegzetessége a nüanszírozás.
A legkisebb részletecskéket hozza ki az anyagból, s ezeket a legnagyobb finomsággal dolgozza ki. Ahol mások már befejezték a munkát a Szûz ember még mindig talál valami javítanivalót. Amilyen kiváló ez a tulajdonság, annyi veszélyt is rejt magában, mert a kis hiba felkutatása mellett könnyen elnézheti a lényeget. Igazi hivatása a munka csiszolása, tökéletesítése lenne.
Legalapvetõbb tullajdonsága a kritikai beállítottság. A magasrendû típus bírálata szellemi síkon mozog, zenei, irodalmi vagy mûszaki területen.

A lelke mélyén megbúvó kisebbségi érzés, önbizalomhiány is oka lehet " a más szemében a szálkát, sajátjában a gerendát sem " meglátó magatartásának.
Ha az önismeretben a Szûz ember eljut önmaga szeretetteli elfogadásáig, akkor kritikáját a másik szeretetteli elfogadásával összhangba tudja hozni. Addig míg ezt el nem éri, kritikája -még ha nem is rosszakaratú- gunyoros és csípõs.
A Szûz ember morálja kulcs a kozmikus morálhoz: " Add meg az Istennek ami az Istené és a császárnak ami a császáré" -ami végül is a kozmikus egységez vezet.
Ami a szívén az a száján, és általában mindenrõl van véleménye. A gond és kellemetlenség erõsen lehangolja.
Különös jellegzetessége a gyûjtõszenvedély: valamit mindegyik gyûjt, legalább egyszer életében. A Szûz nyugodt izlésének fõként a zöld, a barna, tengerészkék színek felelnek meg.

Alapvetõen rendes mindenben. Sõt nemcsak rendes, hanem pedáns is. Ha például valaki nem oda teszi vissza a könyvet ahonnan elvette, ezen könnyen felbosszankodik.
Nagy gondot fordít személyes tisztaságára, környezete, otthona tisztasságára.
Ahol érzi, hogy szertik ott nyílt és bizalmas, másokkal szemben tartózkodó.

Önzõnek tûnhet, pedig nem az, csak az észszerûség szempontjából ítéli meg, hogy adjon vagy ne. Ahol teljesen megszûnik az önzése, az a családja és közeli hozzátartózói. Elsõrendû szempont nála, hogy öregkorára nyugodt megélhetést biztosítson magának. (?!?)

A Szûz, mint szülõ:

A Szûz szülõ, mivel nála dominál az értelem, gyermekétõl is elvárja, hogy értelmes legyen.
Lelkileg nehezen oldódik fel. Hajlamos túlzott aggodalmaskodásra és körülményeskedésre. Példával megvilágítva: az anya attól fél,hogy nem lesz elég teje, vagy kiesik a gyerek az ágyból.

A Szûz, mint gyermek:

Gyerekkorában kényes, válogatós, finnyás, szorgalmas, szégyenlõs. Fejlesztõleg hat rá, ha lehetõséget kap a gyakorlati munkára. Szívesen segítkezik. Kritikai érzéke gyorsan fejlõdik, csípõs nyelvével a családját sem kíméli, ugyanakkor, ha õt bírálják, megbántódik. Ösztönözni kell, hogy feladataiban ne vesszen el a részletekben. Munkában a Szûz ember megbízható, lehet rá számítani. Úgy érzi, neki nem szabad hiányoznia a munkahelyérõl.

Alaptulajdonságaiból következik, hogy könyvelõi (pedig dehogy, képtelen vagyok megtanulni!), kritikusi, ápolónõi, orvosi, tanári, titkári, kisiparosi foglalkozások kiváltképp megfelelnek hajlamainak. Izgatja az anyag miértje és hogyanja, s hajtja a tudás vágya, ezért sok tudós kutató kerül ki e jegy szülöttei közül. (Például Szent-Györgyi Albert.)

A Szerelemben a Szüz:

Hûvõs és tartózkodó a Szûz. Ez jelentheti a viselkedés vonzó szerénységét, de jelentheti túlzott érzékenységét is. A szexuális dolgok érdeklik, mégsem egykönnyen hagy fel szûzies viselkedésével. Sok bennne a képzetelben ébredt erotik. Inkább barát, mint lángoló szerelms, de egy merész, tüzes partner felébreszti szenvedélyét. Hasonlattal élve inkább parázs, mint lobogó tûz. Jól tud alkalmazkodni partneréhez. Szívesen veszi annak szeretetét, lelki meglegségét. Amíg nincs tistában érzelmeivel, szerelmi ügyei zavarosak lehetnek.

Szabadidõ-tevékenység:

Keresi a praktikus, értelmes tevékenységet igénylõ változatos szórakozásokat. Szereti a csendes olvasgatást.(tisztázzuk : imádja)
A magasrendû típus nem nagyon élhet anélkül, hogy valamilyen nagy tervbe ne kapcsolódna be, amellyel az embereket szolgálhatja. Szívesen tölti idejét tanulmányokkal.

Betegség:

Az eddig elmondottakból következik, hogy a túlzott aprólékosság, aggodalmaskodás a bélmûködés zavaraihoz vaezethet, s a hibás bélmûködés pedig reumához, köszvényhez. Aggodalmaskodásában odáig mehet, hogy képzelt betegségek rabjává válhat.

A természetes hajlamainak korlátozásához vezet, ha kívánságait figyelmen kívül hagyják és ha túlzott érzelmi reagálásokat várnak tõle. Ez idegességet, ingerlékenységet és nyugtalanságot eredményez.

A Szûz-tulajdonságok eltúlzása vagy torzulása:

A túlzott aprólékosság azt jelenti, hogy szõrszálhasogatóvá, hibakeresõvé válik. A túlzott kritikusság, válogatósság megnehezíti a partnerválasztást és a barátság kialakulását. Bírálata általában igaz, de ezt nagyon barátságtalanul tudja közölni. (hahaha.. hát ez teljesen igaz, be kell látni)
A tisztaság iránti jogos igénye tisztaság-mániává válhat. Ebben az esetben felvetõdik a kérdés, hogy ez a nagy tisztogatási kényszer nem egy belsõ tisztulási igényt kompenzál-e? A túlzásba vitt gyakorlatiasság oda vezethet, hogy mindenbõl hasznot akar, vagy nagyon anyagiassá válik.

Befejezésül álljanak itt Aquinói Szent Tamás szavai a Summa Theologia c. mûvébõl. "Az okos asztrológusok azt mondják, hogy a bölcs uralkodik a csillagokon, de csak amennyiben uralkodni tud a szenvedélyén."


~~~~~~
Forrás:
http://www.webujsag.kibernet.hu/ezoterika/horoszkop/nyugati/szuz.htm

Átalakítás -kiemelések, megjegyzések és dőlt betűk - saját kútfő.
Mert ami igaz, az igaz.
^-^